MOU 3 หน่วยงาน ร่วมมือจัดงาน 45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด

MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด

 

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ นางสาวจุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมโดยภาคีทั้งสามฝ่ายมีความประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนเสริมสร้างการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารและอาชีพ รวมไปถึงโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียน ในด้านภาษาและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด
MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด
MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การอ่านและการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ เยาวชนไทย และเมื่อพอได้รู้ว่าจะมีโครงการ 45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก ยิ่งทำให้เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี สามารถนำมาพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และสร้างจินตนาการจากการอ่าน จากการใช้ทรัพยากรในห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งเราก็ยังเห็นอีกว่าการอ่านวรรณกรรมเหล่านี้ถือเป็นอาหารสมองที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเด็กๆ ได้ในอนาคตต่อไป 

MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เราอยู่ในสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมของพวกเราไปเป็นอันมาก  กล่าวเฉพาะการอ่าน พฤติกรรมการอ่านของคนในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือเล่มไปสู่การอ่านในแพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้คนในสังคมมีข้อจำกัดในการอ่าน ไม่อ่านข้อความยาว หรือข้อความที่มีความคิดซับซ้อน ล่วงไปถึงการเขียนที่เขียนกันสั้นๆ เขียนยาวไม่มีใครอ่าน เขียนยากยิ่งไม่มีใครอ่าน

ถ้ายังเชื่อว่าวรรณกรรมมีบทบาทในการยกระดับความคิด โครงการนี้ นอกจากจะช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์สู่สังคมวงกว้างแล้ว ยังช่วยสร้างพื้นฐานการอ่านแก่เยาวชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด

นางสาวจุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบันการเรียนรู้ของผู้คนนั้นสำคัญมาก อีกทั้งห้องสมุดก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนยังคงใช้ในการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งการร่วมมือกันในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) ในครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในหลากหลายด้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ หรือแม้แต่การลดต้นทุนในการบริหารจัดการห้องสมุดเองก็ตาม

ที่สำคัญการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าเรื่องอื่นใด เพราะสิ่งนี้มีผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีและภาษามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจให้แก่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ อาชีพ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านและการเขียน รวมไปถึงโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียนในด้านภาษาและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

เราจึงเล็งเห็นว่าโครงการ 45 ปี ซีไรต์ มาไกลมากนี้เอง จะเป็นเหมือนพื้นที่ในการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านและการเขียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา คุณครู องค์กรต่างๆ และต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด

การประชุมในวันนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาทางด้านการศึกษาในยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทมากกว่าแต่ก่อน ของหน่วยงานจาก ๓ ภาคส่วนที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล เสริมสร้างการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารและอาชีพ รวมไปถึงโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียน ในด้านภาษาและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สืบต่อไป

MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด
MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด
MOU 3 หน่วยงาน เดินหน้าผลักดันโครงการ “พันธกิจสัมพันธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” สู่เส้นทางการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด