บริการด้านการสื่อสารองค์กร สร้างแบรนด์

03.3.1-Build Your Brand

Branding Communication: สื่อสารตัวตนของคุณไปสู่ลูกค้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ

แบรนด์หรือตัวตนของสินค้าและบริการในวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจุดยืนว่า แบรนด์เป็นเหมือนหน้าตาชื่อเสียงของสินค้าและบริการ แบรนด์ที่ดีจะสามารถถ่ายทอดได้ว่า สินค้าและบริการผลิตออกมาเพื่ออะไร เพื่อใคร ดีอย่างไร เป็นประโยชน์มากแค่ไหน ทั้งต่อตัวผู้ใช้งานและสังคมโดยรวม

โดยการจะสร้างแบรนด์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างจนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้นั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้งกรอบกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

  1. ลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร
  2. ช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสารคือตรงไหน
  3. สร้างและระบุหน้าตาอย่างละเอียดสำหรับกลุ่มลูกค้าของคุณที่จะเป็นผู้ซื้อ
  4. กำหนดข้อเสนอที่จะมอบให้กับลูกค้าแบบที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้อีก
  5. พัฒนาคอนเทนต์ที่ต้องการสื่อสารขึ้นมา
  6. กำหนดตัวชี้วัดที่จะเป็นตัวบอกเราว่าประสบความสำเร็จตามเป้าแล้วหรือยัง

 ‘สยามจุลละมณฑล’ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการ และประเมินผล ด้านการสร้างแบรนด์ในธุรกิจนวัตกรรมสื่ออย่างครบวงจรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น