เขียนเค้าโครงหนังสือก่อนเขียนเนื้อหา ช่วยให้งานราบรื่นกว่าที่คิด

เขียนเค้าโครงหนังสือก่อนเขียนเนื้อหา ช่วยให้งานราบรื่นกว่าที่คิด

#การเขียนเค้าโครงเรื่องดีอย่างไร

เรามาหาคำตอบกันค่ะ

‘โครงเรื่อง’ เป็นการกำหนดแนวทางการเขียน การเรียบเรียงข้อมูล การจัดลำดับความคิด และการจัดลำดับหัวข้อ หลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาแล้ว

การเขียนโครงเรื่องจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในงานเขียน แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้เขียนจะต้องเขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้เสมอ เพราะเมื่อลงมือเขียนจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้การเขียนโครงเรื่องยังช่วยให้เราไม่สับสนเวลาเขียน หรือเขียนหัวข้อใดข้อหนึ่งยาวเกินไป และอาจจะลืมเขียนบางหัวข้อ

ดังนั้น การเขียนโครงเรื่องก่อนที่จะลงมือเขียนเนื้อหาอย่างจริงจัง จะทำให้งานเขียนมีความสมบูรณ์มากที่สุด และงานนั้นก็จะออกมาอย่างราบรื่นอีกด้วยค่าา

#ประโยชน์ของโครงเรื่อง

การเขียนโครงเรื่องมีประโยชน์ในการเขียนของเราอยู่หลายประการ ดังนี้ค่ะ

1. โครงเรื่องช่วยในการนำเสนอเนื้อหา

ทำให้ผู้เขียนเตรียมเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการเขียน รู้จักกำหนดขอบข่ายของเนื้อหา รวมทั้งช่วยให้เห็นแนวทางการเรียบเรียงความคิด ว่าควรจะใช้แบบใด และมีเนื้อหาในประเด็นหรือหัวข้อใดที่เรายังไม่รู้ดีพอหรือยังหารายละเอียดไม่ได้ เราก็สามารถเตรียมความรู้เหล่านี้เพิ่มเติมได้อีกจนเพียงพอ

2. โครงเรื่องช่วยแบ่งหัวข้อได้ชัดเจน

การแบ่งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยอย่างชัดเจนทำให้ผู้เขียนสามารถจัดลำดับเพื่อเชื่อมโยงหัวข้อย่อยกับหัวข้อย่อย หัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยได้ง่าย

3. โครงเรื่องช่วยเขียนเรื่องอย่างมีเหตุผล

ทำให้ผู้เขียนมองเห็นความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ในเนื้อหาจากโครงเรื่องได้ชัดเจน ว่ามีประเด็นหรือหัวข้อใดเกี่ยวข้องกันบ้าง และความคิดของประเด็นต่างๆ เหล่านั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร จึงจะทำให้เนื้อหามีน้ำหนักและสมเหตุสมผล

4. โครงเรื่องช่วยในการวางสัดส่วนของเรื่องได้เหมาะสม

โครงเรื่องช่วยให้ทราบว่าควรเขียนในประเด็นอะไรบ้าง มีประเด็นใดที่ไม่ควรเขียน หรือประเด็นใดควรนำความคิดหรือรายละเอียดมาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน จึงจะพอเหมาะกับความยาว ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนของเรื่องเหมาะสม

5. โครงเรื่องช่วยไม่ให้ลืมหัวข้อเรื่องที่จะเขียน

ในขณะเขียนเราอาจจะจดจ่อกับเรื่องที่เขียนจนลืมเขียนหัวข้ออื่นๆ ได้ แต่การเขียนโครงเรื่องจะช่วยเตือนความจำให้เราไม่ลืมเขียนหัวข้อ

6. โครงเรื่องช่วยไม่ให้สับสนเวลาเขียน

การเขียนโครงเรื่องก่อนลงมือเขียนเปรียบเสมือนการเขียนฉบับร่างของงานเขียน เมื่อลงมือเขียนจึงสามารถเขียนตามหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องไว้ทำให้ไม่เกิดความสับสนเวลาเขียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://ajsurat.blogspot.com